Občas sa môže stať že doručený email s objednávkou skončí v zložke SPAM. Je preto potrebné skontrolovať aj nevyžiadanú poštu. Ďakujeme.

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky s nami uzatvárate kúpnu zmluvu. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"). 

 

Prevádzkovateľom obchodu je Alexej Martinka

Alexej Martinka

Lesní 803

Orlová-Lutyně 735 14

IČO: 09380582

DIČ: CZ0203125604

Česká republika

 

Úrad príslušný podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona: Mestský úrad Orlová

 

(ďalej len "predávajúci")

 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese Bomshop.sk (ďalej len "internetový obchod").

 

3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú ve slovenskom jazyku.

 

 

2. Informácie o tovare a cenách

 

1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.

 

2. Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

 

3. Informácie o nákladoch spojených s transakčným poplatkom sú zverejnené v internetovom obchode. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

4. V prípade nesprávneho uvedenia ceny predávajúci ponúka možnosť zakúpiť produkt za skutočnú cenu, s vedomím ktorej sa zákazník môže rozhodnúť, či si výrobok objedná za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

 

 

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

2. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi: prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode, vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov a spôsob platby.

 

4. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: "platba". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

5. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

6. V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu predávajúci neoznámi prijatie objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny Tovaru v Internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

9. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že objednávky nie je možné považovať za akceptované ich samotným doručením predávajúcemu, ale pre uzavretie kúpnej zmluvy sa vždy vyžaduje ich prijatie predávajúcim. Predávajúci môže prijať objednávku buď elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo používateľského účtu, alebo priamo zaslaním objednaného výrobku zákazníkovi. Dňom prijatia objednávky je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva na výrobok uvedený v objednávke.

 

 

4. Účet zákazníka

 

1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode môže kupujúci získať prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci môže zo svojho zákazníckeho účtu zadávať objednávky na tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

 

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

 

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

 

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

 

5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

 

5. Platobné podmienky a doručenie produktov

 

1. Predávajúci doručí výrobok digitálne, e-mailom alebo zaslaním na účet zákazníka, ak je registrovaný. 

 

2. Spôsob úhrady ceny produktu si zákazník zvolí v platobnej bráne.

 

3. Cenu výrobku možno uhradiť najmä týmito spôsobmi:

 

platba na dobierku, bankovým prevodom, platobným systémom GoPay, online platbou alebo online platobnou kartou, pričom v takom prípade bude produkt zaslaný zákazníkovi e-mailom alebo na jeho používateľský účet (alebo bude produkt zákazníkovi odovzdaný pri osobnom odbere, ak sa tak dohodne s predávajúcim), avšak nie skôr, ako bude cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nepredstavuje zálohu.

 

5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

 

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

 

6. Záruka na výrobok

 

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku na výrobok?

V prípade chyby hnuteľnej veci (Tovar) si môžete vybrať medzi reklamáciou príslušenstva alebo reklamáciou výrobku.

 

Aké práva máte v rámci záruky na výrobok?

V rámci záruky na výrobok môžete požiadať len o opravu alebo výmenu chybného výrobku.

 

V ktorých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

 

Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?

Na uplatnenie nároku na záruku na výrobok máte dva roky od dátumu, kedy bol výrobok výrobcom uvedený na trh. Po uplynutí tohto obdobia toto právo strácate.

 

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Svoje právo na reklamáciu v rámci záruky na výrobok môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. Ak chcete uplatniť nárok na záruku na výrobok, musíte preukázať, že výrobok je chybný.

 

V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od svojej záručnej povinnosti na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od svojej povinnosti poskytovať záruku na výrobok len vtedy, ak môže preukázať, že:

 

- výrobok vyrobila alebo uviedla na trh na iné účely, ako je jej podnikanie, alebo

- vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, alebo

chyba na výrobku je spôsobená aplikáciou legislatívy alebo záväzného úradného predpisu.

 

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.

 

Upozorňujeme, že nemôžete súčasne uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok. Ak je však vaša reklamácia výrobku úspešná, môžete si uplatniť záručný nárok na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.

 

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?

Podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby je predávajúci povinný poskytnúť záruku na predaj nových tovarov dlhodobej spotreby (napr. technický tovar, náradie, stroje) uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ako aj na ich príslušenstvo a súčasti (ďalej v tejto časti spoločne označované ako spotrebný tovar) v rozsahu v nej uvedenom.

 

Okrem toho môže Predávajúci poskytnúť záruku aj dobrovoľne, pričom v takom prípade musí kupujúcemu ako Spotrebiteľovi poskytnúť záručné vyhlásenie.

 

Záručný list sa musí poskytnúť spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči najneskôr v čase dodania tovaru.

 

V záručnom liste je potrebné uviesť:

jasné vyhlásenie, že v prípade chybného plnenia tovaru je Spotrebiteľ oprávnený bezplatne uplatniť zákonné práva zo záruky a že tieto práva nie sú zárukou dotknuté

meno a adresu osoby zodpovednej za záruku

- postup, ktorý má Spotrebiteľ dodržiavať pri uplatňovaní záruky

- označenie tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, a

- podmienky záruky.

 

Aké sú vaše práva vyplývajúce zo záruky a v akých lehotách?

Zákazník môže spravidla požadovať opravu alebo výmenu v rámci záruky, alebo opravu či výmenu vady vykonať na náklady zodpovednej osoby, alebo požadovať zníženie ceny, alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy, ak sa zodpovedná osoba nezaviazala tovar opraviť alebo vymeniť, nemôže túto povinnosť splniť v primeranej lehote bez ujmy na záujmoch oprávneného, alebo ak záujem oprávneného na oprave alebo výmene zanikol. Kupujúci môže podľa vlastného uváženia uplatniť reklamáciu opravy aj priamo v sídle predávajúceho, v ktorejkoľvek prevádzke, pobočke alebo servise uvedenom predávajúcim na záručnom liste.

 

 

7. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Ak ide o digitálny produkt, nie je možné od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu po jeho doručení. Zákazník je povinný túto skutočnosť akceptovať pred nákupom.

 

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením digitálneho produktu. 

 

3. V prípade reklamácie digitálneho produktu, pri ktorom bol preukázaný chybný kód, má kupujúci nárok na výmenu za nový alebo na vrátenie celej kúpnej ceny. V takomto prípade je potrebné reklamáciu uplatniť písomne prostredníctvom e-mailu na adrese: podpora@bomshop.sk. V prípade nejasností týkajúcich sa digitálneho produktu je zákazník povinný kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá mu rada poskytne ďalšie informácie a zodpovie všetky otázky.

 

4. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vymeniť chybný digitálny produkt za nový funkčný alebo vrátiť plnú sumu zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom, a to rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba od kupujúceho.

 

5. V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len "spotrebiteľské zmluvy") sa zmluvy riadia Občianskym zákonníkom.

 

 

8. Vybavovanie sťažností

 

1. Všetky sťažnosti musí kupujúci zaslať na adresu podpora@bomshop.sk.

 

2. Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

 

3. Na vybavenie sťažnosti si ponechávame maximálne 30 pracovných dní.

 

 

9.  Doručenie

 

1. Strany si môžu doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

 

2. Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke kupujúceho.

 

 

10. Mimosúdne riešenie sporov

 

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

 

 

11. Záverečné ustanovenia

 

1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

3. Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.

 

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní Internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich Internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať Internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

 

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 14.4.2020